Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Likuma piemērošanas noteikumi un ieviestie grozījumi.

Semināra lektore un tēmas:

Sandra Dzerele  novērtēta lektore, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas Zvērināta revidente.

1. Uz gada pārskatu sagatavošanu attiecināmie normatīvie akti

2. Patiesa un skaidra priekšstata jēdziens un tā būtība sagatavojot finanšu pārskatus

3. SFPS piemērošanas tiesības, pienākums un prasības

4. Vispārējās finanšu pārskatu sagatavošanas prasības

5. Sabiedrību un Koncernu iedalījums kategorijās

6. Īpaši noteikumi par kritērijiem

7. Finanšu pārskata sastāvs atkarībā no Sabiedrības un koncerna kategorijas

8. Ilgtermiņa aktīvi, to uzskaites, novērtēšanas un alternatīvās novērtēšanas prasības, posteņu klasifikācijas iespējas un raksturīgākās kļūdas (nemateriālie aktīvi, nekustamie īpašumi, tehnoloģiskās ierīces un iekārtas u.c.)

9. Krājumu, tai skaitā dzīvnieku, augu, meža uzskaites un novērtēšanas prasības, posteņu klasifikācija un to alternatīvās uzskaites iespējas

10. Radniecīgo, asociēto un saistīto sabiedrību atšķirības un to klasifikācijas prasības bilancē

11. Uzkrājumi un uzkrātās saistības, to sastāvs, kopīgais un atšķirīgais

12. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu, klasifikācijas īpatnības un uzrādīšana

13. Kārtējās un ārkārtas dividendes, to atšķirīgā būtība, specifiskās noteikšanas prasības un attiecīgi arī atšķirīgā uzrādīšana finanšu pārskatos

14. Finanšu pārskata pielikumi un atklājamā informācija atkarībā no Sabiedrības iedalījuma kategorijās saskaņā ar likuma un MK339 prasībām

15. Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām

16. Vadības ziņojumā iekļaujamās informācijas prasības

17. Gada pārskatu, noformēšana, parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana

18. Gada pārskatu un Konsolidēto gada pārskatu revīzija vai ierobežotā pārbaude, to atšķirības

19. Konsolidētā gada pārskata sagatavošanas prasības

20. Koncerna būtība, to veidi, kontroles vai būtiska ietekmes atšķirības

21. Kādām sabiedrībām iestājas pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu un kādos gadījumos šīs sabiedrības drīkst piemērot atbrīvojumus, lai nesagatavotu konsolidēto pārskatu

22. Asociētās sabiedrības un to prasības iesaistīt konsolidācijā

23. Konsolidācijas procedūras un to atsevišķas īpatnības

24. Nemateriālās vērtības uzrādīšanas un novērtēšanas īpatnības

Ko Jūs iegūsiet:

  • ​​Informāciju par gada pārskata sastādīšanu un prasībām
  • Revidenta ieteikumus sastādot gada pārskatu
  • Gada pārskata sastādīšanas nianses
  • Lektores izstrādātu izdales materiālu, kas veidots konkrētajai nodarbībai
  • Vērtīgas diskusijas ar citiem semināra dalībniekiem, patīkamas kafijas pauzes ar uzkodām, bezmaksas autostāvvietu

Semināra norises datumi: 2020.gada 25.marts.

Dalības maksa125+ PVN

Atrodamies: FCM Ltd, SIA birojā Mūkusalas ielā 47A, Rīgā , 2.stāvā.

Rezervācija: ja vēlaties veikt rezervāciju, lūdzam iesūtīt rekvizītus, dalībnieka vārdu un kontakttālruni uz e-pastu – katrina@fcm.lv , un mēs ar Jums sazināsimies.
Rezervāciju varat veikt arī zvanot uz nr. 67797101.