“GADA PĀRSKATS COVID-19 ietekme uz 2021.gada pārskatiem un veicamās procedūras to sagatavošanā”

Sandra Dzerele
Zvērināta revidente

Pēc pieprasījuma
Dalības maksa:  

Klientiem ir atlaides!
Par akcijām un atlaidēm lūdzam sazināties ar mūsu konsultantiem!
Atrodamies:
FCM Ltd, SIA birojā Mūkusalas ielā 47A, Rīgā, 2.stāvā.

Pieteikties nodarbībai!

Semināra mērķis:

Caurskatīt un atkārtot “GADA PĀRSKATA COVID-19 ietekme uz 2020.gada pārskatiem un veicamās procedūras to sagatavošanā” jomas, kurās finanšu pārskatos rodas būtiskas neatbilstības vai kļūdas, to neatbilstošas grāmatvedības politikas piemērošanas dēļ. Seminārā tiks apskatīti atsevišķi praktiski piemēri.

1. Patiesa un skaidra priekšstata būtība un nepieciešamība finanšu pārskatos
1) Notikumi pēc bilances datuma
2) Vadības aplēses būtība un to ietekmētie finanšu pārskata posteņi
3) Grāmatvedības aplēse un tās maiņa

2. COVID-19 ietekme uz 2020.gada finanšu pārskatiem – galvenie riski un ietekmētās jomas
1) Likuma normas par Vērtības samazinājumu
2) Bilances jeb uzskaites vērtība un vērtības samazināšanās – pamatjēdzieni
3) Aktīva vērtības samazināšanās
4) Vai pastāv vērtības samazināšanās pazīmes?
5) Ārējie informācijas avoti – ietekmējošie faktori
6) Iekšējie informācijas avoti – ietekmējošie faktori
7) Aktīva vērtības samazināšanās uzskaite
8) Zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērse un zaudējumu kompensācijas
9) Informācijas atklāšana finanšu pārskatā pielikumā

3.Veicamās procedūras sagatavojot gada pārskatu par 2020.gadu
1) Pamatlīdzekļu kustības pārskats
2) Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā novērtēšana
3) Aizdevumi un to atgūstamības risks
4) Debitoru parādi
5) Šaubīgo  vai bezcerīgo debitoru pazīmes
6) Debitoru atgūstamības risks
7) Parādu norakstīšanas attaisnojuma dokumenti
8) Šaubīgo un bezcerīgo parādu atspoguļošana grāmatvedībā
9) Krājumu novērtēšana atgūstamās vērtībās
10) Iztrūkumi vai dabīgie zudumi

4.Ar būvdarbu līgumu saistīto ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) uzskaites kārtība un informācijas sniegšana finanšu pārskatā

5.Saņemtā valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskās organizācijas vai institūcijas finansiālā atbalsta (finanšu palīdzības) novērtēšana un norādīšana finanšu pārskatā

6.Kreditora atteikums no savām prasījuma tiesībām (ziedojums, dāvinājums)

7.Inventarizācijas COVID-19 apstākļos

8.Darbības turpināšanas izvērtējums COVID-19 krīzes ietekmē

9.Konsolidētais gada pārskats
1) Pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu vai tiesības piemērot atbrīvojumu
2) Konsolidācijā iesaistāmās sabiedrības
3) Konsolidētā gada pārskata sastāvs, sagatavošanas prasības un apstiprināšana
4) Konsolidācijas procedūras

10.  Pamatkapitāls
1) Daļu pirkšana un pārdošana
2) Pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana/ savu daļu atpirkšana

Ko Jūs iegūsiet:

·        ​​jaunāko informāciju par izmaiņām, ko iztirzās speciāliste, sniedzot skaidrojumus ar praktiskiem piemēriem

·        atbildes uz Jūsu iepriekš iesūtītajiem un semināra laikā uzdotajiem jautājumiem

·        lektoru izstrādātu izdales materiālu, kas veidots konkrētajai nodarbībai,kur apkopotas visas izmaiņas, sniegti piemēri

·       tālāku sadarbību ar lektori arī pēc semināra - neskaidrību gadījumā, sūtiet jautājumus uz fcm@fcm.lv , uz kuriem atbildes saņemsiet dažu darba dienu laikā

·        vērtīgas diskusijas ar citiem grāmatvežiem un finansistiem, patīkamas kafijas pauzes ar uzkodām, bezmaksas autostāvvietu

Paldies! Jūsu pieteikums ir saņemts!
Vai! Radusies kāda kļūda.