FCM Pakalpojumi

Mēs strādājam, lai radītu Jums idejas un produktus, kuri vairos Jūsu biznesa pievienoto vērtību. Kā vienu no galvenajiem uzdevumiem izvirzot, peļņas palielināšanu un kompānijas izdevumu samazināšanu.

Kļūstot  par  sadarbības  partneri,  Jūsu  galvenie ieguvumi būs  sakārtoti un uz attīstību tendēti biznesa  procesi, instrumenti – metodes  līdzekļu  efektīvai  izmantošanai un  iespēja palielināt peļņu, nepalielinot pielietotos resursus.

Šāda  pieeja ļāvusi izstrādāt efektīvu sadarbības un  konsultāciju sistēmu.  Ar tās palīdzību esam pasargājuši daudzu klientu biznesus no iespējamajām kļūdām, kā arī veicinājuši ātru un efektīvu vēlamo rezultātu sasniegšanu.

pakalpojumi saraksts

Finanses

Aizvien vairāk uzņēmējus  Latvijā pašlaik nodarbina  jautājums kā piesaistīt  papildus līdzekļus biznesam. Iespējams, ka  Jūs  vēlaties  attīstīt  kādu  projektu,  bet  tam  nepieciešami papildus finansu  līdzekļi.  Bieži  vien uzņēmēji, nezinādami  visas iespējas,  atmet ar  roku un  pārtrauc projekta attīstību. Mēs palīdzēsim Jums atrast vajadzīgos resursus un attīstīt projektu.

Brīžos  kad  jāpieņem  izšķirošs  lēmums,  iegādājoties  jaunu  uzņēmumu vai  paplašinot esošo, nedrīkst atstāt vietu nejaušībām. Mūsu finansisti un juristi parūpēsies par to, lai Jūsu uzņēmumu pārstrukturizēšana  vai  jaunu  projektu  ieviešana  noritētu  bez  zaudējumiem un tiktu ievērotas mūsu klientu intereses.

Grāmatvedība

Sakārtota un atbilstoša likumdošanai uzskaites metodika, laika un naudas ekonomija, pārliecība par uzņēmuma nākotni  ir tikai  daļa  no ieguvumiem,  ko  spēj sniegt  profesionāls grāmatvedis.
Mūsu  speciālisti   palīdzēs  Jums  sakārtot un  realizēt  uzņēmuma grāmatvedību.  Veiks gada pārskatus un auditus, kā arī dos lietderīgus padomus līdzekļu ietaupīšanai.

Jūs iegūsiet vairāk laika un mazāk  galvassāpju,  ja uzticēsiet mums  saskaņot dokumentāciju ar kontrolējošo institūciju specifiskajām  prasībām. Izglītoti speciālisti ar ievērojamu pieredzi var atrisināt virkni  sarežģījumu. Piemēram,  VID lēmumu pārsūdzēšana,  modernu grāmatvedības programmu ieviešana, darbs ar lieliem likumdošanas aktu apjomiem u.c.

Drošības sajūta,  par norisēm uzņēmumā un pilnīga to kontrole ir panākumu garants, ko var dot labi organizēti grāmatvedības procesi.

KONSULTĀCIJAS

Uzsākot  jaunu  projektu, pilnveidojot  uzņēmuma  darbību vai  veicot reorganizāciju,  labāku rezultātu sasniegšanai mēs iesakām izmantot speciālista padomu. Jūs iegūsiet nozares ekspertu konsultācijām  dažādās  jomās,  kas saistītas  ar biznesa  izveidi, attīstību vai pilnveidošanu. Konsultanta padoms var palīdzēt Jums izvairīties no sarežģījumiem un daudz ātrāk realizēt savas ieceres.  Tā  ir  lieliska  iespēja   mācīties  no  citu  kļūdām,  nepieļaujot pašiem  savas. Mūsu speciālistiem ir pieredze plaša profila biznesa norišu administrēšanā un vadībā. Sākot ar finanšu vadību, budžeta plānošanu, līdz pat sabiedriskajām attiecībām un menedžmentam. Jomas: Vadība, loģistika, finanses, nodokļi, personāls, menedžments, administrēšana, u.c.


sABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Plānota un strukturētakomunikācija ar masu medijiem, var ne tikai panākt to, ka sabiedrība par
Jums  runā,  bet  arī  veicināt  pārdošanu. Atpazīstamība un  publiskais  tēls ir  jebkura  biznesa
veiksmīgas  konkurētspējas  pamatā.  Mūsu  sabiedriskoattiecību  speciālisti palīdzēs organizēt
kontrolētu un mērķtiecīgu komunikāciju ar masu informācijas līdzekļiem.Turklāt, sniegs arī
vajadzīgo atbalstu brīdī, kad uzņēmumam nepieciešama krīzes komunikācija. Vienmēr svarīgipanākt, lai sabiedriskās attiecības strādātu, radot noteiktu rezonansi. Tāpēc,
organizējot komunikāciju, mēs izmantojam speciāli sagatavotas un pārbaudītasstratēģijas un
taktikas. Tas ļauj daudz efektīvāk sasniegt mediju pārstāvjus un iegūtvajadzīgo publicitāti. Sabiedrisko attiecību stiprā puse ir to cena. Tās irievērojami lētākas par reklāmu, savukārt
atdeve no šāda veida komunikācijas ir daudzkārt lielāka. Tas izskaidrojams arto, ka cilvēki
vairāk tic avīzēm, nevis tam, ko tiem mēģina „iebarot” ar reklāmu palīdzību.


eKSPERTA PADOMS

Bieži vien uzņēmumi nonāk situācijās, kad jaunu projektu ietvaros nākas īstenot veselu virkni specifisku darbību un risināt nestandarta problēmas. Tas prasa laiku un zināšanas, turklāt darbinieks, kam projekts tiek uzticēts, vairs nespēj kvalitatīvi  veikt savus tiešos pienākumus.
Vislabākā izeja šādos gadījumos ir piesaistīt attiecīgās jomas speciālistu. Gadījumā, ja Jums nav pieejams speciālists noteiktajā jomā vai arī Jūs nevēlaties iesaistīt cilvēkus no uzņēmuma iekšienes, mēs piedāvājam ekspertu palīdzību atsevišķu  projektu īstenošanai. Mēs veiksim konkrētās problēmas identifikāciju, mērķa noteikšanu un realizāciju uzņēmuma iekšienē. Turklāt, lai panāktu to, ka tiek sasniegti tieši uzstādītie mērķi un darbs norit atbilstoši plānam, šie procesi notiks patstāvīgā uzņēmuma vadības kontrolē. Šādi  risinājumi iegūst  aizvien lielāku popularitāti,  jo neprasa no kompānijas papildus resursus un zinošus speciālistus.  Galvenais  Jūsu  ieguvums slēpjas tajā, ka vairs nav jālauza galva par dažādu  nestandarta  projektu  realizāciju. Kompānija var turpināt  savu  ierasto darbību,  kamēr mūsu speciālisti strādā pie atsevišķā projekta īstenošanas. Jomas: Vadība, investīcijas (tai skaitā ES struktūrfondi, pārrobežu projekti u.c.), loģistika, finanses, nodokļi, personāls, menedžments, administrēšana, u.c.


MENEDŽMENTS

Menedžments jeb uzņēmuma vadības organizēšana nosaka to, cik efektīvi strādās kompānija, kā tiks vadīti tās procesi un cik produktīvi darbosies mārketings. Piedāvājam veikt menedžmenta kvalitātes iekšējo auditu, lai noteiktu kādus uzlabojumus un papildinājumus iespējams veikt. Šādā veidā iespējams izveidot menedžmenta kvalitātes sistēmu, kura turpmāk rūpēsies par augstu vadības kvalitātes standartu ieviešanu un uzturēšanu Jūsu uzņēmumā. Mērķtiecīga preču virzīšana tirgū, jeb mārketings ir viens no trīs vaļiem uz kā balstās veiksmīga pārdošana. Mēs sniegsim Jums vajadzīgās konsultācijas un palīdzēsim ieviest efektīvu mārketinga stratēģiju kompānijā. Pie tam, noderīgi izrādīsies arī padomi praktiskajā mārketingā un reklāmā.


PĀRDOŠANA

Sarežģītajos ekonomiskajos un konkurences apstākļos, šobrīd liels pieprasījums ir tieši pēc konsultācijām pārdošanas jomā. Jūs novērtēsiet zināšanas, kuras iegūsiet par pārdošanas stratēģijas plānošanu, pārdošanas komunikācijas stratēģiju, produkta virzīšanu tirgū un klientu piesaisti. Šī informācija palīdzēs veiksmīgāk cīnīties par savu vietu tirgū un gūt lielāku peļņu, izmantojot  tos  pašus  resursus. Tāpat Jūs uzzināsiet, kā labāk izveidot efektīvu pārdošanas sistēmu un nodrošināt pēc pārdošanas klientu apkalpošanu. Pārdošanas veicināšanā liela nozīme ir kvalificētam personālam. Jūsu lielākais ieguvums būs kompetenti un motivēti pārdošanas speciālisti, kvalitatīvam darbam ar klientiem. Svarīgi ir tas, lai darbinieks ne tikai prastu komunicēt, bet arī risināt strīdus situācijas. Tieši tāpēc mēs sagatavojam gan labus pārdevējus, gan spējīgus krīzes menedžerus.


UZŅĒMUMA LĪGUMS

Uzņēmuma līgums ir palīdzība uzņēmējiem jeb uzņēmuma pilnvarotajām personām, pastāvīgu konsultāciju veidā  ik mēnesi. Šis pakalpojums  noderēs, ja vēlaties izmantot ilgtermiņa konsultācijas un piesaistīt ārštata speciālista pakalpojumus. Jomas: Finanses, nodokļi, juridiskie pakalpojumi, u.c.

PROJEKTU IZSTRĀDE

Bieži vien uzņēmumam ir jāievieš nestandarta projekts, taču šā mērķa īstenošanai trūkst kāda no vajadzīgajiem komponentiem – zināšanu, finanšu, cilvēkuresursu u.c. Lai atrisinātu šīs problēmas, varam realizēt Jūsu projektu ar savu speciālistu un resursu palīdzību. Vai arī sadarbībā ar uzņēmēju ieviest un nodot kādu no tā posmiem – atkarībā no uzstādītajiem mērķiem un vajadzībām.


KOMERCTIESĪBAS

Komerctiesību speciālisti uzlabos uzņēmuma juridiskos procesus un palīdzēs nekļūdīgi izvēlēties īstos risinājumus dažādiem tiesiskiem jautājumiem. Eksperti sniegs Jums palīdzību gan dokumentu izstrādē, gan konkrētu darbu veikšanā. Tāpat uzņēmējdarbībā noderēs zināšanas par to, kā samazināt izdevumus dažādiem juridiskiem pakalpojumiem un likumu pārzināšana.

NODOKĻU PLĀNOŠANA

Veiksmīga nodokļu optimizācija var palīdzēt Jums ietaupīt un gūt lielāku peļņu. Liela daļa no uzņēmuma ienākumiem tiek novirzīta dažādu nodokļu un citu administratīvo maksājumu veikšanai. Ņemot vērā šo izdevumu attiecību pret kopējo peļņu ir nozīmīgi zināt, ka pareizi izvērtētas visas iespējas ietaupīt uz nodokļu rēķina. Speciālisti palīdzēs Jums veiksmīgi optimizēt nodokļu izmaksas, izmantojot likumā paredzētās iespējas. Daudzi uzņēmēji nav pilnībā informēti par valsts piedāvātajiem nodokļu atvieglojumiem, vai citām iespējām ietaupīt līdzekļus. Tieši tāpēc piedāvājam savu speciālistu palīdzību. Eksperti lieliski pārzina jaunumus un izmaiņas likumdošanā, tādēļ atradīs tieši Jums piemērotāko risinājumu. Saviem klientiem esam veikuši konsultācijas un apmācību gan par strīdus jautājumiem nodokļu optimizācijā, gan risinājuši dažādus muitas deklarēšanas un aprēķinu konfliktus. Konsultanti Jums sniegs pilnīgu ieskatu gan nodokļu optimizācijas, gan uzskaites un dažādu grāmatvedības sistēmu pielietošanā. Turklāt, Jūs varat piesaistīt mūsu speciālistus kā
atsevišķu tā ilgtermiņa darbu realizēšanai.


PROCESU AUDITS

Viena no plaukstoša  uzņēmuma  panākumu  atslēgām ir  prasme izvērtēt savas vājās vietas un novērst trūkumus. Tāpat svarīgi ir arī pareizi definēt mērķus un plānot to veiksmīgu realizāciju.
Iekšējais audits palīdzēs  Jūsu kompānijai analizēt savas nepilnības un nākotnē labāk strukturēt
darbu. Pareizi veikts audits dos būtisku informāciju par esošajām problēmām un vajadzīgo mērķi, kas tiek noteikts pēc katra  uzņēmuma  iespējām un  specifikas. Nākamais solis pretim efektīvākai kompānijas  darbībai  ir  to  metožu un  instrumentu noteikšana, ar kuru palīdzību tiks uzlabota esošā situācija un palielināta biznesa vērtība. Iekšējais audits ir tas  instruments ar  kura  palīdzību  Jūs  iegūstat vienotu  pārskatu  par savu uzņēmumu un  skrupulozu iekšējo procesu analīzi. Šos datus turpmāk iespējams izmantot,  lai veicinātu kompānijas attīstību nākotnē. Tas ir atspēriena punkts jaunām idejām un tieksmei uz ekselenci. Jomas: Vadība, loģistika, finanses, nodokļi, personāls, menedžments, administrēšana, u.c.

ES STRUKTŪRFONDI

2007. – 2013. gados Latvijā ir pieejami Eiropas Savienības struktūrfondi. Kopsummā Latvijā no šiem fondiem Mazie un Vidējie uzņēmumi var saņemt naudu, kura nav jāatgriež nevienam, ja tā varētu teikt – tā tiek uzdāvināta. ES piedāvā Latvijas Komersantiem apgūt vairāk kā 700 milj. EUR. Daudziem uzņēmumiem ir nepietiekami resursi, lai apgūtu vienu vai vairākas programmas, kas palīdzētu uzņēmumam straujāk attīstīties vai ieviest jaunu tehnoloģiju vai produktu. Papildus ir nepieciešamas zināšanas un speciāla grāmatvedības uzskaite projekta realizācijai, biznesa plāns, iepirkuma procedūru veikšana, tehniskā dokumentācija un daudzas citas projekta sastāvdaļas, kuras ir nepieciešams veikt, lai projekts realizētos veiksmīgi. Palīdzēsim Jums kādā posmā jeb pat pilnībā veikt projekta izstrādi, ieviešanu un administrēšanu un pārējos darbus.